ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V DOBÉ COVIDU-VČETNĚ ZMĚN 2020,2021

03.02.2021
00:00 - 00:00 (0 hodin 0 minut)

1500 Kč vč. DPH

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V DOBÉ COVIDU-VČETNĚ ZMĚN 2020,2021

1 LEGISLATIVNI RAMEC, ZMĚNY V DUSLEDKU NOVELY ZU, PROVÁDĚCÍ VYHLÁŚKA, ZMĚNY NUR 2020 2 INVENTARIZACE, OPRAVY CHYB MINULÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ 3 ODSOUHLASENÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKU K ROZVAŽNÉMU DNI 4 DAŇOVÉ NEUZNATELNÉ VÝDAJE NA Ŕ 40 DPPO, POKYN D 22 5 ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ODPISY HIM, OPTIMALIZACE POMOCÍ ODEPISOVÁNÍ 6 KURSOVÉ PŘEPOČTY K ROZVAŹNÉMU DNI 7 ZMĚNY V TVORBĚ OPRAVNÝCH POLOŽEK 8 REZERVY A JEJICH DAŇOVÝ ODPOČET, ZMĚNA ZÁKONA O REZERVACH 9 OCENÉNÍ CP A PODÍLÚ, ZMÉNA U MIKRO ÚJ, PŘEVOD MIKRO ÚJ NA MALOU A OPAČNĚ 10 DOHADNÉ POLOŽKY-NÁSTROJ PRO DAŇOVOU OPTIMALIZACI 11 ČASOVÉ ROZLIŚENÍ NÁKLADU A VÝNOSU 12 ODLOŽENÁ a SPLATNÁ DAŃ 13 CENA OBVYKLÁ a JEJÍ DOPAD DO ZÁKLADU DANĚ, TRANSFEROVÉ CENY A JEJICH ŔEŚENÍ 14 DODANĚNÍ ZÁVAZKU 15 UPLATNÉNÍ ODČITATELNÝCH POLOŽEK OD ZÁKLADU DANÉ 16 SLEVY NA DANI, VÝPOČET SLEVY ZA ZPS 17 VÝPOČET DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZÁLOH NA DAŇ 18 UPLATŇOVÁNÍ ZTRÁT Z MINULÝCH LET, ZVÝŠENÍ LIMITU DARU, LOSS CARRYBACK 19 ODPOČET NA VĚDU A VÝZKUM,PRAKTICKÝ VÝCVIK 20 PLATNÝ TISKOPIS DP,PŔÍLOHY K DP 21 ZAHRNUTÍ ZAHRANIČNÍCH PŔÍJMU PO DO DPPO- ZAKLADNÍ PŘEHLED 22 KDO PODLÉHÁ POVINNĚDMU AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY, KDO SESTAVUJE ZPRÁVU O PROPOJENÝCH OSOBÁCH DLE ZOK 23 JAK SPRÁVNÉ PŘIPRAVIT UJ NA AUDIT UZ, NOVELA ZÁKONA O AUDITORECH A MEZINÁRODNÍCH STANDARTU PRO AUDIT 24 POZOR NA PŘÍLOHY K UZ-ZEJMÉNA V OBLASTI ŘEŠENÍ NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ ÚJ V DUSLEDKU COVIDU 25 ZPUSOBY PODANÍ DP A ZPUSOBY SCHVALOVÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 26 ROZDÉLOVÁNÍ HV VE SVĚTLE NOVELY ZOK 27 ZÁKLADNÍ ZÁSADY DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ -KONTROLA SPRÁVCE DANĚ, NOVELA DŘ 2021 28 NOVINKY DPPO 2020,2021 PŘÍKLADY Z PRAXE, ODPOVĚDI NA DOTAZY

Časový plán nebyl zveřejněn.
Seminář zatím nebyl hodnocen.